Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Digitale en technologische voorzieningen


29-01-2022
Programma

Luister naar dit hoofdstuk ingesproken door kandidaat Storm Vogel

BIJ1 is van mening dat het internet een publieke ruimte is en ook zo behandeld moet worden. De gemeente dient dit in haar digitale beleid naar binnen en buiten toe uit te stralen. Online privacy is net zo belangrijk als offline privacy. Zowel online als offline moeten mensen de vrijheid hebben om zich te bewegen zonder dat alles geregistreerd en opgeslagen wordt. Digitale communicatiemiddelen moeten voor iedereen toegankelijk en veilig zijn. Bij digitale overheidsdiensten is geen plek voor etnisch profileren en discriminatie.

We kunnen niet zonder meer vertrouwen op technologie. Het wordt gemaakt door mensen, waardoor er fouten kunnen zitten in technologie. Algoritmes Algoritmes Een formule in de vorm van een code om een wiskundig of informaticaprobleem automatisch op te lossen. zijn hier een duidelijk voorbeeld van. Wanneer de politie in een algoritme voornamelijk (criminaliteits)gegevens over gemarginaliseerde wijken invoert en veel minder gegevens uit andere wijken, zal dit algoritme een vertekend beeld van de werkelijkheid tonen en onjuiste voorspellingen doen. Zonder controle en correctie leidt dit ertoe dat de gemarginaliseerde wijken meer worden gestigmatiseerd. Als algoritmes niet worden getoetst worden vooroordelen, discriminatie en etnisch profileren steeds dieper in computermodellen verwerkt.

De gemeente heeft een belangrijke rol op het gebied van privacy. Onze gegevens worden opgeslagen, verwerkt en ingezet om voorspellingen te maken over leningen, uitkeringen en criminaliteit. Hoewel de gemeente ons verzekert dat onze gegevens beschermd zijn, was er in 2019 een enorm datalek bij de Utrechtse jeugdzorg. BIJ1 vindt dat de gemeente regelmatig gecontroleerd moet worden op privacywetgeving en mensenrechtenschendingen met betrekking tot persoonsgegevens. Dit geldt voor online privacy, maar ook voor privacy op straat. BIJ1 pleit voor de volgende punten.

DIGITALE TOEGANKELIJKHEID EN DIGITALE COMMUNICATIE

 1. De gemeente herziet haar websites en maakt deze gebruiksvriendelijker en toegankelijker. Hierbij wordt uitgegaan van taalniveau B1 en waar mogelijk A2. Het aantal keer dat mensen moeten klikken om bij gezochte informatie te komen vermindert.
 1. De gemeente creëert een duidelijk online overzicht van de manieren waarop mensen de lokale politiek kunnen volgen, hieraan kunnen deelnemen en deze kunnen beïnvloeden. 
 1. Het wordt toegankelijker en makkelijker om subsidie- en fondsenmogelijkheden online te onderzoeken en aan te vragen. 

 2. Waar apps worden geïntroduceerd om informatie toegankelijker te maken, zorgt de gemeente ervoor dat die informatie minstens zo toegankelijk op websites beschikbaar is. Apps zijn geen vervanging van andere online services, maar enkel een toevoeging. 

MENSEN BOVEN DIGITALISERING 

 1. Het digitaliseringsbeleid van de gemeente stelt niet de digitalisering op zich, maar de rechten en behoeften van inwoners en gemeenteambtenaren altijd centraal.
 1. De gemeente garandeert dat traditionele manieren van contact, zoals via de telefoon of een loket, mogelijk blijven zonder dat de kwaliteit daaronder lijdt. Dit is voor iedereen die dat fijn vindt en specifiek voor mensen die moeite hebben met digitale technologieën, zoals ouderen, mensen die het Nederlands (nog) niet voldoende beheersen, laaggeletterden en mensen met een beperking. 
 1. Alle digitale diensten die de gemeente aanbiedt, waaronder nieuwe en bestaande websites, moeten maximaal voldoen aan nationale en internationale toegankelijkheidseisen. De toegankelijkheid moet vanaf het begin van de ontwikkeling een hoofdrol spelen. Tijdens dit proces worden ook de ervaringen van mensen met een beperking meegenomen. 

Veiligheid

 1. De gemeente gaat op buurtniveau actief lesprogramma’s aanbieden om bewoners bewuster te maken van hun digitale en privacyrechten.
 1. De overheid moet de ontwikkeling van open-source open-source Vrije toegang tot de gebruikte bronnen van een eindproduct. en open standaarden in de publieke en private sector faciliteren. Voor de gemeente betekent dit dat nieuwe IT-projecten van open-sourcesoftware gebruik zullen maken en dat gestuurd wordt op het beëindigen van closed-source closed-source Computerprogramma’s waarvan de broncode niet wordt gepubliceerd, behalve aan licentiehouders. Het kan alleen worden bewerkt door de organisatie die het heeft ontwikkeld en degenen die een licentie hebben om de software te gebruiken. licentieovereenkomsten. Dit geldt ook binnen de gemeente-organisatie, waarin Microsoft- en Apple-overeenkomsten veel te lang zijn getolereerd.
 1. Ook op digitaal niveau gaat de gemeente actief discriminatie en etnisch profileren tegen. Zaken als het toeslagenschandaal mogen nooit meer voorkomen. Dit geldt voor alle lagen binnen digitale systemen en processen: van de digitalisering van overheidsdiensten, via het gebruik van algoritmes, tot aan het evalueren van digitaliseringsprocessen. De mensen die deze trajecten begeleiden vertegenwoordigen verschillende bevolkingsgroepen in Nederland.
 1. De gemeente zorgt ervoor dat er een onafhankelijke toezichthouder is, zoals een ombudsfunctionaris of de lokale Rekenkamer, die er op toeziet dat er in de dataverzameling over burgers door de gemeente geen sprake is van discriminatie, etnisch profileren en het schenden van mensenrechten. Deze toezichthouder heeft het mandaat om de data op te vragen en te beoordelen en om wettelijk bindend advies te geven aan de gemeente.
 1. De gemeente gaat er streng op toezien dat de privacy van haar inwoners volledig wordt gegarandeerd. Dit is al verplicht via de Algemene verordening gegevensbescherming, maar hierin gaat BIJ1 nog een stuk verder. De gemeente schaft per direct beveiligingscamera’s in de openbare ruimte af. Een verdere uitbreiding van het aantal beveiligingscamera’s wordt stopgezet en er komt een lokaal verbod op gezichtsherkenningssoftware, wifi-tracking en dergelijke. Dit geldt ook voor camera’s die gemakkelijk verplaatsbaar zijn of verbonden zijn aan verplaatsbare objecten of personen. Opnames ten behoeve van de zogenaamde openbare orde worden tot een minimum beperkt.
 1. De gemeente garandeert dat gegevens, zowel intern als extern, via open standaarden te raadplegen zijn. Publieke software voor de gemeente blijft conform een open-sourcelicentie openbaar. Slecht functionerende en klantonvriendelijke systemen waar inwoners vaak de pineut van zijn, zoals Socrates, worden zo snel mogelijk vervangen of verbeterd. 
 1. Resultaten van gemeentelijke onderzoeken zijn openbaar.