Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Infrastructuur, publieke ruimte en sport


29-01-2022
Programma

Luister naar dit hoofdstuk ingesproken door kandidaat Jetske de Die

BIJ1 vindt het belangrijk dat de openbare buitenruimte voor iedereen toegankelijk is en dat iedereen zich er, op elk moment van de dag, veilig kan bewegen. Voetgangers, rolstoelgebruikers en fietsers moeten een hoofdrol spelen in Utrecht. Het (klimaatneutrale) openbaar vervoer speelt een grote bijrol en auto’s en vrachtverkeer zijn een figurant. Het openbaar vervoer hoort goed toegankelijk te zijn, frequent te rijden en wat betreft routes en haltes afgestemd te worden op de wensen van de gebruikers. Voor een toegankelijk en goed bereikbaar Utrecht stelt BIJ1 de volgende punten voor. 

OPENBAAR VERVOER 

 1. Het openbaar vervoer wordt zodanig ingericht dat het de gebruikers helpt zich makkelijk, veilig en efficiënt door de stad te kunnen bewegen.
 1. Het openbaar vervoer is gratis, van goede kwaliteit, stipt en bij voorkeur in handen van de gemeente of het OV-bedrijf. Dit wordt betaald uit een speciale OV-belasting voor bedrijven. Goede arbeidsvoorwaarden voor chauffeurs is een pré voor selectie van de uitvoerder.
 1. Er wordt door de gemeente een bereikbaarheidsnorm vastgesteld, die de maximale geografische afstand tussen de inwoners en het openbaar vervoer vaststelt. Waar deze norm wordt overschreden, wordt per direct een oplossing gezocht. Bij nieuwe woningprojecten wordt de bereikbaarheidsnorm meegenomen in de ontwikkelingsplannen. 

TOEGANKELIJK VERKEER VOOR IEDEREEN 

 1. Er komt onderzoek naar de verschillende verkeersstromen in de stad, de toegankelijkheid daarvan en wie van welke vormen van verkeer gebruik maakt. Er wordt hierbij gelet op onder andere gender, klasse, fysieke gesteldheid, leeftijd en etnische achtergrond. Zo wordt duidelijk welke bevolkingsgroepen het huidige systeem bevoorrecht. Op basis van die informatie stelt de gemeente een actieplan op om ervoor te zorgen dat alle inwoners van Utrecht zich gemakkelijk, veilig en comfortabel kunnen verplaatsen.
 1. Openbare ruimtes worden zodanig ingericht dat deze op ieder tijdstip voor iedereen veilig zijn, bijvoorbeeld door het aanleggen van sportveldjes, het verbeteren van de verlichting of het plaatsen van banken en andere zitvoorzieningen.       

VOETGANGER, ROLSTOELGEBRUIKER EN FIETSER NU ECHT OP 1

 1. Overal in de gemeente wordt de maximale snelheid 30 km/u in de wijken en buurten. Hiermee wordt de leefbaarheid van de straten vergroot en de luchtvervuiling en de schadelijke uitstoot van fijnstof verminderd. 
 1. Alle drukke straten behouden fietsvoorzieningen. Ook als de maximale snelheid 30 km/u wordt mogen deze voorzieningen niet verdwijnen. 
 1. De gemeente communiceert duidelijk dat stoepen op drukke plekken rolstoeltoegankelijk moeten blijven en dat fietsen daar niet geplaatst mogen worden. 
 1. Ontbrekende schakels, zoals fietsbruggen, worden gerealiseerd en in de gemeente aangelegd. Hierdoor wordt toegankelijkheid voor fietsers gefaciliteerd.
 1. Fietspaden en fietsstroken worden in rood asfalt aangelegd. Dit fietst prettig en zonder obstakels en het voorkomt dat tegels losraken en gerepareerd moeten worden. Door het duidelijke onderscheid in wegen hebben fietsers hun eigen ruimte. 
 1. De gemeente vermindert de hoeveelheid verkeerslichten en zorgt hier voor kortere wachttijden. Voor een betere circulatie worden meer rotondes gecreëerd. Fietsers en voetgangers krijgen voorrang bij herinrichtingsprojecten.
 1. Overal in de gemeente, met name bij centrale punten zoals stations en publieke gebouwen, worden voldoende kort-parkeervoorzieningen gefaciliteerd voor fietsers.
 1. De gemeente gaat het gebruik van deelfietsen, -steps en –brommers deelfietsen, -steps en –brommers Fietsen, steps en brommers van commerciële aanbieders die 24 uur per dag beschikbaar zijn voor gedeeld gebruik. Deze staan vaak geparkeerd in speciale deelparkeervakken en in fietsenrekken in de openbare ruimte. tegen. Overal waar een concentratie aan fietsen is, worden rekken en stallingen neergezet en autoparkeerplaatsen verminderd. Dit gebeurt bij voorkeur door actief autobezit tegen te gaan en niet door het bouwen van extra garages.
 1. Stoepen moeten te allen tijde rolstoeltoegankelijk zijn. Het in de winter toegankelijk houden van stoepen en fietspaden voor onder andere rolstoelgebruikers, scootmobielen en rollators krijgt de prioriteit boven autowegen. De gemeente gaat bij het verkeersveilig houden van deze wegen gebruik maken van milieuvriendelijke methodes. 

AUTOVERKEER EN LUCHTKWALITEIT

 1. Amelisweerd Amelisweerd Historisch landgoed aan de rand van Utrecht met veel monumentale bomen. Een deel van het bos is al gekapt bij de aanleg voor de A27. Voor de verbreding van deze weg moeten nog minstens 800 bomen geruimd worden. wordt niet verder geasfalteerd. De A27 wordt niet verbreed en alle bestaande natuurgebieden worden behouden. In en rond de gemeente worden er geen snelwegverbredingen meer uitgevoerd. Bestaande wegen worden alleen nog verbeterd en nieuwe wegen worden enkel aangelegd als deze de bereikbaarheidsnorm en de verkeersveiligheid bevorderen. Dit mag niet ten koste gaan van de leefomgeving en de lokale natuur. 
 1. De gemeente start een onderzoek naar de luchtkwaliteit rondom scholen in Utrecht en kijkt met scholen hoe deze verbeterd kan worden.   
 1. Waar dat nog niet geval is, wordt op alle omringende snelwegen een snelheidslimiet van 80 km/u ingevoerd. Dit is meteen een alternatief voor de verbreding van de A27 bij Amelisweerd. 

PUBLIEKE RUIMTE 

 1. Groene gebieden in en rondom Utrecht zijn belangrijk voor het welzijn van de inwoners en zullen worden gekoesterd en waar mogelijk uitgebreid. De gemeente investeert in parken, natuurgebieden, volkstuinen en dierenweiden en streeft ernaar dat elke inwoner binnen een kwartier lopen in een park kan zijn. 
 1. De gemeente investeert in speeltuinen en buurthuizen om het welzijn in de buurt te vergroten. Kunstprojecten in de publieke ruimte worden aangemoedigd en er wordt in geïnvesteerd.
 1. Buurtbewoners worden actief betrokken bij de (her)inrichting van de publieke ruimte. De gemeente zal prioriteit geven aan initiatieven die vanuit de buurt komen. 
 1. De biodiversiteit in de stad wordt bevorderd, gewaarborgd en hersteld. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door groene verbindingen en het uitbreiden van de beplanting in bermen. 

SPORT

Sporten moet voor iedereen fysiek en financieel toegankelijk zijn. Sportvoorzieningen zijn laagdrempelig, bereikbaar en betaalbaar. De gemeente zorgt ervoor dat dit geldt voor een breed scala aan sporten, zodat ook het beoefenen van sporten die door benodigde materialen of een locatie duur zijn, voor iedereen mogelijk is. Sport wordt naar de inwoners gebracht door zowel binnen als buiten voorzieningen in de wijken te creëren. Recreatieve sport is het uitgangspunt. 

 1. Middels de U-pas U-pas De U-pas is een gratis pas voor mensen met een laag inkomen. Met de U-pas kan het hele gezin meedoen aan sportieve en culturele activiteiten en krijg je korting bij o.a. musea, bioscopen en toeristische attracties. zorgt de gemeente ervoor dat sporten voor iedereen betaalbaar is. Hier is mogelijk een speciale sport-U-pas voor nodig. 
 1. Sportvoorzieningen bevinden zich in wijken en parken. Zo zorgt de gemeente bijvoorbeeld voor meer voetbal- en basketbalveldjes, bij voorkeur met een kooiconstructie voor de veiligheid.
 1. De gemeente gaat aan organisaties en particulieren duidelijker en actiever communiceren dat gymzalen voor een redelijk tarief te huur zijn via de gemeente. Hierbij ziet de gemeente actief toe op het netjes achterlaten van de gymzalen, zodat dit niet het werk wordt voor de volgende mensen die de ruimte gebruiken. 
 1. Sportverenigingen en wijkgerichte organisaties gaan met elkaar samenwerken in plaats van elkaar te beconcurreren. Door een efficiënte afstemming zullen er meer sportlocaties beschikbaar komen en zal er op meer tijden sportaanbod zijn. Een voorbeeld is Sportpark Overvecht, waar plek is voor rugby, hockey en voetbal. 
 1. De gemeente stelt zich coöperatief op bij het afgeven van vergunningen om sporten mogelijk te maken. Sportorganisaties kunnen samenwerken met de gemeente om sportaanbod te ontwikkelen in speeltuinen en parken om daarmee sport toegankelijker te maken.
 1. Een breed onderzoek zal in kaart brengen welke wensen mensen met een beperking hebben om te kunnen sporten. Vervolgens wordt met hen bekeken hoe de toegankelijkheid kan worden verbeterd. 
 1. Gezondheidsproblemen nemen alleen maar toe en zeker in coronatijd is sporten erg belangrijk. De gemeente gaat ervoor zorgen dat er een speciaal coronaplan voor sport wordt ontwikkeld.
 1. BIJ1 is van mening dat de verantwoordelijkheid voor het creëren van (een gevoel van) veiligheid niet moet liggen bij hen die zich onveilig voelen. Weerbaarheidstrainingen kunnen echter een groot verschil maken in onveilige situaties. De trainingen worden daarom toegankelijk voor iedereen die zich onveilig voelt en de training wil volgen. De gemeente ondersteunt dit met subsidies en door locaties beschikbaar te stellen. 
 1. Scholen worden gestimuleerd om veel verschillende sporten aan kinderen te presenteren. Dit gebeurt middels workshops van sportverenigingen, tijdens de gymles of naschools. Zo komen kinderen in aanraking met een divers sportaanbod.