Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Veiligheid en rechtvaardigheid


29-01-2022
Programma

Luister naar dit hoofdstuk ingesproken door lijstrekker Stevie Nolten

Utrecht hoort een stad te zijn waar iedereen zichzelf kan zijn. Vrouwen, mensen van kleur, trans personen, homoseksuelen, mensen met zichtbare culturele en religieuze attributen zoals hijabs en keppeltjes en ieder ander moet zich veilig voelen in de gemeente. BIJ1 acht de volgende punten van belang voor een veilig en rechtvaardig Utrecht.

VEILIGE BUURTEN EN RECHTVAARDIGHEID 

 1. Veiligheid begint in de buurt. De gemeente stimuleert wijkgerichte en groepsgerichte initiatieven, waarbij burgers instaan voor elkaars veiligheid. Buurtgenoten zetten zich in voor moskeeën en synagogen. De gemeente speelt hierin een faciliterende rol.
 1. Om kleine misdaad te verminderen en buurten veiliger te maken zetten we pilots op voor buurtrechtbanken. Dit zijn rechtbanken die kijken naar de omstandigheden die tot een misdaad leiden. Vervolging staat hierbij niet centraal. Er wordt gekeken naar de mens, de leefbaarheid van de buurt en het herstel van fouten.
 1. De gemeente zorgt voor toegang tot juridische hulp bij ieder gemeentelijk loket. Deze hulp is gratis voor wie het niet kan betalen.

AANPAK DISCRIMINATIE

 1. Voor alle vormen van discriminatie moet het mogelijk zijn om een laagdrempelige en anonieme melding te maken. Beledigingen op straat, discriminatie op school, werk of de woningmarkt moeten gemeld kunnen worden bij een bureau, zoals het Meldpunt Discriminatie, dat onafhankelijk is van de politie. 
 1. De gemeente handhaaft streng op de landelijke antidiscriminatiewetgeving. Mensen die in Utrecht discrimineren krijgen een ‘Educatieve Maatregel Discriminatie’. Deze maatregel zorgt ervoor dat daders van racisme en discriminatie beter begrijpen wat hun gedrag voor gevolgen heeft en waarom het onacceptabel is.

GENDERGERELATEERD GEWELD 

BIJ1 keurt gendergerelateerd geweld sterk af. Dit is geweld tegen een persoon op grond van geslacht, genderidentiteit, seksuele oriëntatie of genderexpressie genderexpressieDe uiting van iemands genderidentiteit..

 1. De gemeente ontwikkelt een integrale aanpak tegen gendergerelateerd geweld.
 1. De gemeente steunt langdurig projecten die mannen stimuleren om gendergerelateerd geweld tegen te gaan. Dit omdat 9 van de 10 plegers van seksueel of fysiek geweld man is. 
 1. De gemeente stimuleert initiatieven om de mate waarin vrouwen en LHBTQIA+ personen in staat zijn tot zelfverdediging te vergroten. 
 1. De gemeente investeert structureel meer in de verschillende vrouwenopvangcentra in Utrecht en in de lokale hulpverlening voor slachtoffers van gendergerelateerd geweld.
 1. De gemeente zet zich actief in om de aangiftebereidheid aangiftebereidheidDe bereidheid van iemand om aangifte te doen, meestal direct verbonden met of de persoon zich veilig en serieus genomen voelt. van slachtoffers van gendergerelateerd geweld te verhogen.

VEILIGHEID LHBTQIA+ 

 1. De gemeente draagt zorg voor een veilige plek voor de meest gemarginaliseerde mensen, zoals ongedocumenteerde LHBTQIA+ personen van kleur. Een door de gemeenschap zelf bestuurde semiopenbare plek heeft de voorkeur.
 1. De gemeente verstrekt subsidies voor initiatieven voor zelfverdedigingscursussen voor de LHBTQIA+-gemeenschap.
 1. De gemeente regelt in samenwerking met organisaties zoals Trans United Europe en Stichting Colored Qollective een aantal vaste, gereserveerde slaapplaatsen voor dakloze LHBTQIA+ personen. 

DRUGSBELEID

 1. De gemeente gedoogt volledig de teelt, het bezit en de verkoop van softdrugs totdat dit legaal is. Indien er een vervolg komt op het wietexperiment wietexperimentEen experiment dat onderzoekt of het mogelijk is om de levering, inkoop en verkoop van cannabis te legaliseren. Nu wordt cannabis achter gesloten deuren ingekocht en geleverd en wordt de verkoop ervan in coffeeshops gedoogd. Het staat ook bekend als Experiment gesloten coffeeshopketen. , doet de gemeente daar alleen aan mee als dit niet ten koste gaat van het bestaande gedoogbeleid.
 1. De gemeente zet in op preventie van schadelijk harddrugsgebruik. Dit wordt op zo’n manier gedaan dat gebruikers niet worden gecriminaliseerd of gestigmatiseerd.

POLITIE EN OPENBARE ORDE 

 1. De gemeente roept de burgemeester op om zich binnen de veiligheidsdriehoek hard in te zetten om een eind te maken aan etnisch profileren door de politie in Utrecht. Hieronder valt ook het introduceren van stopformulieren voor alle politiecontroles en het standaard gebruik maken van bodycams. Daarnaast moet politiegeweld verminderen door te stoppen met risicovolle arrestatietechnieken, zoals de nekklem.
 1. Etnisch profileren wordt afgeschaft. Verantwoordelijken worden gestraft wanneer het toch plaatsvindt. De gemeente zet zich actief in om de bereidheid om klachten te melden en aangifte te doen over etnisch profileren en/of discriminatie door politie en andere overheidsinstanties te verhogen.
 1. De politie hanteert een zerotolerancebeleid wat betreft racistische uitingen binnen eigen gelederen en voert dat proactief en preventief uit.
 1. Mensen met onbegrepen gedrag zijn vaker slachtoffer van politiegeweld. De gemeente gaat zich inspannen om hen de juiste hulp aan te bieden en te voorkomen dat de politie erbij wordt betrokken. De politie heeft geen rol in de oplossing, de zorgverlening moet gefaciliteerd worden.
 1. De politie wordt transparanter. Data over het contact tussen politie en burgers zal ook informatie bevatten over etniciteit en over de aanleiding en uitkomst van het contact, verwondingen en overlijdensgevallen. Onderzoeken naar politiegeweld en racisme bij de politie worden publiek gemaakt.
 1. De politie hanteert heldere, interne regels over omgangsvormen en taalgebruik. Hiermee wordt het makkelijker om agenten te ontslaan dan wel te vervolgen vanwege racisme en politiegeweld. De gemeente voert de druk op om te voorkomen dat er bij de politiemensen met anti-rechtsstatelijke en racistische meningen werken. 
 1. De gemeente roept de burgemeester op om via de veiligheidsdriehoek de regionale politie aan te sporen om heldere interne regels over omgangsvormen en taalgebruik in te voeren. Het wordt dan voor de politie makkelijker om agenten te ontslaan dan wel te vervolgen vanwege racisme en geweld. Tevens voert de gemeente de druk op om te verhinderen dat de politie wordt bemenst door personen met anti-rechtsstatelijke en racistische meningen.
 1. De lokale overheden en de politie dienen het recht op vreedzaam protest en demonstratie te beschermen. Dit recht wordt niet ingeperkt. Onrust of tegenreacties mogen geen aanleiding zijn voor een demonstratieverbod. Demonstraties die indruisen tegen de mensenrechten worden niet toegestaan.
 1. Klokkenluiders, bijvoorbeeld bij de politie, worden door de gemeente in bescherming genomen en moeten alle ruimte krijgen om misstanden aan te kaarten.