Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Klimaatrechtvaardigheid


29-01-2022
Programma

Luister naar dit hoofdstuk ingesproken door kandidaat Noura Oul Fakir

Wie in Utrecht om zich heen kijkt, ziet al snel de gevolgen van de klimaatcrisis. Volgelopen straten na weer een stortbui waarop de stad niet is voorbereid en steeds warmer wordende zomers, waardoor we met airco’s, ventilatoren en dichtgetrokken gordijnen verkoeling zoeken. Dode bomen die de lange periodes van droogte niet hebben overleefd, gebouwen in de binnenstad die verzakken doordat de lage grondwaterstand leidt tot bodemdaling en omgevallen bomen, gebroken ramen en weggewaaide daken na een heftige storm. Voor velen voelt de klimaatcrisis als een ver-van-mijn-bed-show. Toch is de impact van klimaatverandering al te merken in Utrechtse achtertuinen. Er is geen tijd meer om het aanpakken van de klimaatcrisis verder voor ons uit te schuiven. We moeten ons serieus voorbereiden op de extremere weersomstandigheden als gevolg van de klimaatcrisis. 

In Utrecht is op 12 juli 2019 de klimaatcrisis uitgeroepen. Dit bleek vooral een symbolische actie te zijn, omdat het niet tot ander beleid heeft geleid. Met symboolpolitiek los je geen problemen op. Ook de klimaatcrisis niet. Als gemeente voegen we nu de daad bij het woord en voeren we concrete en ambitieuze actiepunten uit. BIJ1 is van mening dat de gevolgen van de klimaatcrisis alleen door een radicale, sociale, dekoloniale en antikapitalistische aanpak zoveel mogelijk beperkt kunnen worden. 

BIJ1 wil in Utrecht niet alleen de gevolgen van de klimaatcrisis op een eerlijke manier voor alle inwoners aanpakken, maar erkent ook de rol van de mens in het veroorzaken van de crisis. Grondstoffen en producten kunnen niet langer oneindig gewonnen en gebruikt worden. BIJ1 zet in op een Decolonial Green Deal Decolonial Green DealEen plan om klimaatverandering aan te pakken op een manier die niet alleen gericht is op de wetenschap van de klimaatcrisis, maar ook op de sociale, culturele en economische systemen en machtsverhoudingen die het vermarkten van mens, dier en natuur mogelijk maakt. Een Decolonial Green Deal pakt de systemische problemen aan om de klimaatcrisis te stoppen. en heeft klimaatrechtvaardigheid als doel. Zo zorgen we ervoor dat de mensen die het minst aan de klimaatcrisis hebben bijgedragen, hier niet het meeste onder lijden. Het aanpakken van de klimaatcrisis mag nooit sociaaleconomische ongelijkheden in de hand werken. 

Ook in andere hoofdstukken zijn maatregelen opgenomen voor het bestrijden van de klimaatcrisis of het voorbereiden op de gevolgen hiervan.  Bijvoorbeeld in voedselzekerheid en dierenrechten, maar ook in wonen, Infrastructuur, publieke ruimte en sport, Asiel en migratie en in Werk, inkomen, economie en bestaanszekerheid.

KLIMAATCRISIS

 1. De gemeente erkent dat de klimaatcrisis ook lokaal vergaande, negatieve gevolgen heeft en niet alleen een probleem van ver weg is. Het uitroepen van een crisis vraagt om concrete en radicale actie die niet alleen naar de gevolgen kijkt, maar het probleem bij de wortel aanpakt. De gemeente zal deze actie ondernemen. BIJ1 accepteert symboolpolitiek, zoals greenwashing greenwashing Het zich groener of maatschappelijk verantwoordelijker voordoen dan een bedrijf of organisatie daadwerkelijk is. Men doet alsof de organisatie weloverwogen met het milieu en/of andere maatschappelijke thema’s omgaat, maar dit blijkt vaak niet of maar gedeeltelijk het geval te zijn. , uiteraard niet. Hier spreken we ons tegen uit. 
 1. De gemeente doet uitgebreid onderzoek naar de voorspelde en al bestaande gevolgen van de klimaatcrisis op lokaal niveau. Het brengt in kaart welke impact de gevolgen kunnen hebben op verschillende delen van Utrecht. De gemeente werkt aan het toekomst- en klimaatbestendig maken van stadsdelen bij extreme weersomstandigheden, zoals bij overstromingen, extreme hitte of droogte, storm, zware regenval, enzovoorts. De effecten voor mens en natuur worden hierbij meegenomen.
 1. Er komt een grootschalig onderzoek dat nieuw en bestaand beleid toetst op duurzaamheid en de impact op klimaat, milieu, natuur en dier.
 1. Waar mogelijk houdt de gemeente in Utrecht gevestigde (internationale) bedrijven, die klimaatschade en humanitaire rampen veroorzaken, verantwoordelijk voor misdaden tegen mens en natuur.
 1. De gemeente zet harder in op het opsporen van bedrijven die binnen Utrecht de milieuregels overtreden. Dit gaat bijvoorbeeld over bedrijven die schadelijke stoffen dumpen. Bedrijven die in Utrecht gevestigd zijn, maar die buiten de gemeentegrenzen milieuregels overtreden, worden ook in Utrecht verantwoordelijk gehouden. De gemeente stelt samen met de provincie strengere regels op om overtreders aan te pakken. 
 1. Utrecht gaat meer samenwerken met andere gemeenten om kennis uit te wisselen over klimaatverandering. Dit is zowel in nationaal als internationaal verband.
 1. Onder begeleiding van lokale klimaatexperts worden op buurtniveau met regelmaat gesprekken en bijeenkomsten georganiseerd over de gevolgen en gewenste oplossingen van de klimaatcrisis. Dit wordt door de buurt gedragen en bestuurd, met financiële en materiële steun van de gemeente. De gesprekken en bijeenkomsten hebben als doel om buurtbewoners te betrekken bij het gemeentelijke klimaatbeleid en om ervoor te zorgen dat dit beleid te allen tijde rechtvaardig blijft.

BEDRIJVIGHEID 

 1. De Utrechtse economie is er voor iedereen en moet circulair circulair gericht op hergebruik en recyclen en ecosocialistisch ecosocialistisch Een economisch model dat streeft naar sociale rechtvaardigheid en het duurzame gebruik en de bescherming van de natuurlijke hulpbronnen. Dit zijn essentiële criteria voor alle economische activiteiten. worden. De gemeente moet niet sturen op groei door middel van winst, maar moet vooral kijken naar groei van welzijn voor de inwoners. Hierbij moet rekening worden gehouden met het ecologisch plafond ecologisch plafond De grenzen waarbinnen de mensheid moet navigeren om duurzaam gebruik te kunnen blijven maken van de hulpbronnen van de aarde, voordat het leven van natuur of mens in gevaar komt. , verduurzaming en een rechtvaardige behandeling van alle inwoners.
 1. De gemeente moet sterk inzetten op snelle en grondige ‘vergroening’ van alle bedrijven in Utrecht.
 1. Ecologisch verantwoord en sociaal werken komt centraal te staan binnen het aanbestedingsbeleid van de gemeente Utrecht.

ENERGIETRANSITIE 

 1. De kosten van de energietransitie worden betaald door de vervuilers. 
 1. Utrecht wordt een fossielvrije gemeente. Uiterlijk voor 2030 staat de lokale uitstoot van broeikasgassen op nul. Het openbaar vervoer in de gemeente moet dan ook volledig elektrisch zijn.
 1. Er komt per direct een reclameverbod voor de fossiele industrie in de openbare ruimte en in het onderwijs.
 1. De gemeente stopt per direct alle subsidies voor de fossiele industrie en biomassacentrales biomassacentrales Centrales waar hout wordt verbrand om energie op te wekken. Dit heeft een zeer grote impact op het klimaat en wordt onterecht tot ‘hernieuwbare energie’ gerekend. en laat deze ook op andere manieren niet toe.
 1. Wanneer de klimaatdoelstellingen van de gemeente niet alleen door zonne-energie kunnen worden behaald, wordt het aangevuld met windenergie. Dit gebeurt eventueel in regionaal verband. Hierbij wordt extra goed rekening gehouden met de mogelijke belasting van windmolens op mens en natuur. BIJ1 stimuleert tevens zoveel mogelijk inspraak en initiatieven van omwonenden.

LUCHTKWALITEIT 

 1. De gemeente meet actief de luchtkwaliteit in verschillende delen van de stad. Ook wordt de mogelijkheid voor het zuiveren van de lucht onderzocht. In het hoofdstuk Infrastructuur, publieke ruimte en sport wordt aangegeven welke maatregelen worden genomen om luchtvervuiling tegen te gaan. 
 1. Voor eind 2022 komt er in heel Utrecht een vuurwerkverbod voor particulieren. Tijdens de jaarwisseling organiseert de gemeente op centrale plekken vuurwerkshows of lichtshows. In verband met de nadelige gevolgen voor mens en natuur mag er verder nergens vuurwerk worden verkocht of afgestoken. Dit geldt ook voor siervuurwerk.

NATUUR EN WATER 

 1. De gemeente creëert meer ruimte voor natuur in de stad. Dit gebeurt onder andere door het aanpassen van het maaibeleid, waarbij groen zoveel mogelijk wordt behouden. Ook worden er kleine ecosystemen ecosystemen Een systeem van levende wezens dat samen met hun omgeving een keten vormt die het leven binnen het systeem in stand houdt. , zoals tiny forests tiny forests Een klein bos met veelal uitsluitend inheemse soorten bomen en planten. Vaak is dit ongeveer ter grootte van een tennisbaan (circa 250 m²). Er worden in beginsel geen, of zo weinig mogelijk, ingrepen gedaan., gecreëerd, wordt de ruimte rondom bomen groener en worden groene delen in straten uitgebreid. 
 1. BIJ1 wil het aantal bomen in de gemeente binnen afzienbare tijd fors uitbreiden. Het doel is om het huidige aantal bomen te verdubbelen en goed te onderhouden. Bij de uitbreiding is er een voorkeur voor een diversiteit aan soorten bomen. 
 1. De biodiversiteit in de stad wordt bevorderd, gewaarborgd en hersteld. Hiervoor wordt actief gewerkt aan herstel en uitbreiding van de natuur in en om de stad. Er wordt specifiek aandacht besteed aan een verscheidenheid van bomen, planten en dieren. 

 2. Het huidige beleid voor de waterafvoer en grondwaterstanden is niet klimaatbestendig en moet worden herzien. De behoefte van de natuur wordt hierin meegenomen.