Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Werk, inkomen, economie en bestaanszekerheid


29-01-2022
Programma

Luister naar dit hoofdstuk ingesproken door kandidaat Euphemia Ophelders

BIJ1 vindt dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven. De huidige kapitalistische economie staat haaks op de idealen van BIJ1. De economie moet gericht zijn op het welzijn van iedereen. Op dit moment is het echter gericht op het produceren van goederen en diensten die op de korte termijn de meeste winst opleveren voor private bedrijven. Op de lange termijn gaat dit ten koste van mens en milieu. De economie moet draaien om het algemeen welzijn en niet om het maken van winst. We werken om te leven, we leven niet om te werken.

De economie moet eerlijk en ethisch verantwoord zijn. Daarom staat BIJ1 voor een economie waarbij alles wat er gemaakt en geleverd wordt, eerlijk over iedereen verdeeld wordt. Elke vorm van arbeid moet rechtvaardig beloond worden. Dit geldt ook voor vrijwilligerswerk, mantelzorg en huishoudelijk werk. Daarnaast heeft iedereen in hun werk recht op eigenaarschap, zeggenschap, zelfbeschikking en menswaardige werkomstandigheden en uren. Ieder mens moet respectvol en gelijkwaardig behandeld worden, voor uitsluiting of discriminatie is geen plek. 

BIJ1 vindt dat niemand, in geen enkele situatie, in gebrek mag leven. Dit geldt ook voor mensen die niet kunnen werken of die met schulden leven. BIJ1 gaat ervan uit dat iemand die werkloos is of een afstand heeft tot de arbeidsmarkt hier niet de schuld voor draagt. Deze personen hebben juist meer hulp nodig om hun plek te vinden. Dit is bij uitstek een rol voor de gemeente. Deze mensen steken we de hand toe en benaderen we niet met wantrouwen. 

De kapitalistische economie wordt gekenmerkt door de obsessie met economische groei en met een groeiende ongelijkheid in de samenleving. Dit zorgt ervoor dat mensen die niet binnen de gender-, seksuele, fysieke, culturele of cognitieve normen vallen het extra zwaar hebben. Voor BIJ1 is het gebrek aan respect en aan een gelijkwaardige behandeling van deze groepen mensen onacceptabel. Ook in Utrecht zijn deze problemen helaas nog aan de orde van de dag. 

De gemeente moet per direct in actie komen tegen de onrechtvaardigheden in onze economie, zodat iedereen een fatsoenlijk en menswaardig leven kan leiden. Daarom draagt BIJ1 de volgende punten aan. 

WERK EN INKOMEN

 1. De gemeente maakt voor 2025 een einde aan loon- en inkomensongelijkheid tussen verschillende genderidentiteiten genderidentiteiten De wijze waarop iemand zich identificeert op het gebied van gender. Bijvoorbeeld non-binair, vrouw, man of iets anders. De gemeente stimuleert bedrijven waarmee ze samenwerkt om deze ongelijkheid ook te bestrijden. Vakbonden worden gesteund in hun strijd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten door binnen deze vereniging te lobbyen.
 1. De gemeente steunt, waar mogelijk, de strijd van vakbonden voor betere beloning van ondergewaardeerd werk in de (semi)publieke sector, zoals in de zorg, het onderwijs en het openbaar vervoer. Dit vertaalt zich niet alleen in gepast loon, maar ook in fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Op die manier wordt de waardering voor deze werknemers getoond door middel van daden en niet enkel door woorden of applaus. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door de eerlijke beloning en goede arbeidsvoorwaarden aan de eigen medewerkers te geven.
 1. De gemeente zet in op vaste dienstverbanden. Mensen die werken via uitzendbureaus of die flexwerken voor een opdrachtgever krijgen de kans om direct in dienst te treden bij de opdrachtgever. Voor uitzendbureaus is het niet toegestaan om contractueel een specifieke termijn of een minimumaantal uren op te geven voordat een werknemer kan overstappen naar een opdrachtgever. De gemeente neemt hierin het voortouw en zorgt ervoor dat dergelijke termijnen en uren geschrapt worden uit de contracten van alle bedrijven waarmee ze samenwerkt of waaraan ze opdrachten uitbesteedt.
 1. De gemeente helpt zorginstanties, onderwijsinstellingen en het openbaar vervoer om goede arbeidsvoorwaarden te stellen. Hierdoor kunnen meer vaste dienstverbanden en een beter inkomenszekerheid worden gegarandeerd. 
 1. De gemeente zet zinvol onbetaald werk, indien mogelijk en gewenst door de vrijwilliger, om in betaalde arbeidsplaatsen bij de gemeente. 
 1. Bij stages hoort het leren centraal te staan. Stagiairs zijn geen (goedkope) arbeidskrachten. Er komt altijd een eerlijke vergoeding voor stages bij de gemeente. De gemeente stimuleert dit ook bij andere bedrijven waar zij invloed op kan uitoefenen. Bij stageverplichtingen wordt waar nodig en wenselijk gewerkt met toewijzingen. Het bemachtigen van een stageplek mag niet geheel afhankelijk zijn van sollicitatiesucces. 
 1. De gemeente bestrijdt constructies, zoals werkervaringsplaatsen, waardoor bedrijven werknemers minder loon kunnen betalen. 

PARTICIPATIEWET 

 1. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet Participatiewet Een wet met als doel om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, te laten participeren in de samenleving en een plek te laten vinden op de arbeidsmarkt. . BIJ1 vindt echter dat mensen niet koste wat het kost aan het werk moeten worden gezet, maar dat samen met hen gekeken moet worden naar passend werk. Het welzijn van mensen wordt op die manier ook vergroot. De gemeente is verantwoordelijk voor persoonlijke begeleiding naar passend werk. 
 1. Iedereen heeft recht op een fatsoenlijke bestaanszekerheid. Daarom zal de gemeente mensen met een uitkering volledig gelijkwaardig en met respect behandelen. Mensen in de bijstand moeten niet meer bang hoeven te zijn voor sancties of andere repressieve maatregelen.
 1. De gemeente zal niet handhaven op de kostendelersnorm kostendelersnorm Het verlagen van een bijstandsuitkering op het moment dat meerdere volwassenen samenwonen op een adres. Dit geldt ook als de samenwonende volwassenen familie van elkaar zijn. .  
 1. Vrijwilligerswerk is ook werk en wordt zo erkend.
 1. De gemeente zorgt ervoor dat de wachttijden voor het verstrekken van een bijstandsuitkering stevig worden verkort. 
 1. Persoonlijke ontwikkeling is in het belang van ons allemaal. De gemeente steekt daarom meer geld in volwaardige scholingsprogramma’s voor mensen zonder werk en voor mensen die een carrièreswitch willen maken. Werkgevers uit sectoren met personeelstekorten zullen meebetalen aan de scholing van goed personeel.
 1. Voor mensen die er behoefte aan hebben zet de gemeente in op ‘Sociale Ontwikkelorganisaties’. Zo worden mensen met een beperking geholpen aan duurzaam, passend werk met begeleiding en met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Deze organisaties bieden beschut werk, begeleiding naar werk op de reguliere arbeidsmarkt en andere vormen van begeleid werk. Dit moeten organisaties zijn die zich aan de winstwerking van de markt onttrekken en waar geen andere commerciële belangen spelen.
 1. Mensen die arbeidsongeschikt zijn en daarmee onterecht in de bijstand zitten worden door de gemeente beter begeleid. Hun behoeften en wensen staan daarbij centraal. 
 1. Dwangarbeid en onbetaald werk dat betaald werk verdringt wordt niet meer uitgevoerd. Alle contacten met bedrijven en organisaties die dit faciliteren worden verbroken en excuses en financiële schadevergoedingen worden aangeboden aan mensen die hebben geleden onder deze wanpraktijken.

INCLUSIVITEIT EN TOEGANKELIJKHEID 

 1. Inclusiviteit Inclusiviteit Het actief in de samenleving betrekken van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. wordt bevorderd door werk op een gelijkwaardige manier te verdelen tussen mensen van verschillende genderidentiteiten. De gemeente start een campagne om de bevolking te stimuleren om betaald en onbetaald werk te herverdelen tussen partners.
 1. Kinderopvang wordt gratis voor alle ouders die in de gemeente wonen.
 1. Het faciliteren van kolfruimtes en ruimtes om te bidden op de werkvloer wordt in de gemeente sterk gestimuleerd en gecontroleerd.
 1. Bij de gemeente en de semioverheid semioverheid Een algemene aanduiding die gebruikt wordt voor veel verschillende organisaties die niet officieel bij de overheid horen, maar hier wel nauw mee verbonden zijn. Deze organisaties hebben wettelijke taken, dienen een uitgesproken publiek belang of ontvangen een (flinke) publieke financiering. wordt de mogelijkheid tot een transitieverlof voor trans personen ingesteld. Het transitieverlof hoeft niet in een keer opgenomen te worden. De gemeente bepleit dit verlof bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en stimuleert het in het lokale bedrijfsleven. 
 1. Bij de gemeente en de semioverheid wordt de mogelijkheid tot een menstruatieverlof ingesteld.
 1. Werkplekken bij de gemeente en haar partners zullen voldoen aan toegankelijkheidseisen. Thuiswerken wordt gefaciliteerd en aangeboden. Eventuele kosten worden vergoed. 
 1. Arbo-functionarissen dienen competent te zijn in het ondersteunen van mensen met een beperking. De wensen van de werkzoekende, en niet die van de werkgever, staan daarbij centraal.
 1. Mensen met een (onzichtbare) beperking krijgen bij de lokale overheid evenveel betaald als mensen zonder beperking met dezelfde functie. Het wel of niet hebben van een (onzichtbare) beperking mag geen invloed hebben op de betaling voor hetzelfde werk. 

DISCRIMINATIE EN DIVERSITEIT

 1. De gemeente houdt bedrijven en organisaties die zich schuldig maken aan discriminatie verantwoordelijk. Bij vermoedens van arbeidsmarktdiscriminatie en bij overtredingen van het arbeidsrecht licht de gemeente de Nederlandse Arbeidsinspectie Nederlandse Arbeidsinspectie Overheidsorgaan met als kerntaak het inspecteren op gebieden als arbeidsomstandigheden en fraude binnen werk en inkomen (voorheen Inspectie SZW). in. Als dat geen effect heeft zet de gemeente in op het stopzetten van subsidies en samenwerkingsverbanden. 
 1. De gemeente faciliteert een test met een onafhankelijk waarderingssysteem waarin diversiteit in bedrijven en organisaties wordt beoordeeld. De resultaten hiervan worden, onder andere, op de website van de gemeente gepubliceerd. Uiteraard wordt de (semi)overheid als organisatie ook meegenomen in de beoordeling.
 1. Ongedocumenteerde mensen Ongedocumenteerde mensen Mensen zonder een geldige verblijfsvergunning. die te maken krijgen met geweld, dwang of andere misstanden op het werk moeten dit kunnen melden bij de ondernemingsraad, de HR-manager of bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Ze mogen hierdoor geen risico lopen op uitzetting. De gemeente zorgt ervoor dat dergelijke zaken serieus worden genomen, dat ze worden onderzocht en dat er sancties worden opgelegd wanneer onveilige situaties worden vastgesteld. 
 1. De gemeente zorgt voor toegankelijke en beschikbare informatie over de rechten van arbeidsmigranten en let intern scherp op een correcte uitvoering hiervan.

SEKSWERK IS WERK 

Werkplekken voor sekswerkers worden in Utrecht steeds schaarser. Met het sluiten van het Zandpad in 2013 en de tippelzone in 2021, is er in de stad onvoldoende ruimte beschikbaar voor sekswerkers om hun werk te kunnen doen. 

 1. Sekswerkers krijgen volledige zeggenschap in het gemeentelijk beleid over sekswerk.
 1. De gemeente zorgt voor toegankelijke en beschikbare informatie over de rechten van sekswerkers. Dit is voor sekswerkers en gebeurt in samenwerking met sekswerkers.
 1. De gemeente garandeert dat de arbeidsrechten van sekswerkers gelijk zijn aan die van andere zelfstandigen en werknemers, ondanks dat dit op landelijk niveau nog niet goed is geregeld. Sekswerk wordt in Utrecht een baan waar alleen werkplek gerelateerde regels (hygiëneregels) voor nodig zijn.
 1. De vergunningseis voor zelfstandige sekswerkers wordt opgeheven. Sekswerkers krijgen de mogelijkheid om vanuit huis te werken. Daarbij stelt de gemeente hen in staat diensten bij derden in te kopen, zonder dat die partij gecriminaliseerd wordt.
 1. Sekswerkers worden nooit verplicht om bijzondere persoonlijke informatie te delen of om zich te laten registreren. Indien de voorgestelde Wet regulering sekswerk Wet regulering sekswerk Deze wet verplicht sekswerkers zich te registreren en een vergunning aan te vragen. Sekswerkers die zich niet willen of kunnen registreren of aan wie geen vergunning wordt verleend, kunnen een boete krijgen die kan oplopen tot 20.500 euro. wordt aangenomen gaat de gemeente deze niet handhaven. 
 1. De gemeente vergemakkelijkt het vergunningenstelsel voor exploitanten. Als sekswerkers in Utrecht het willen, moet het makkelijker zijn om werkplekken te creëren waar zij kunnen werken met gedeelde voorzieningen en in nabijheid van collega’s.

BESTAANSZEKERHEID  

Armoede is vaak onzichtbaar, maar ook in Utrecht komt het voor. 15% van de Utrechtse huishoudens leeft onder de armoedegrens. Veelal is er niet een enkele manier om armoede te bestrijden.

 1. In het garanderen van bestaanszekerheid voor alle inwoners van Utrecht pleit BIJ1 ervoor dat wordt gekeken naar persoonlijke situaties van mensen. Zij moeten zich niet aanpassen aan de standaarden van de gemeente, maar de gemeente kijkt met mensen naar de beste situatie die voor hen kan worden gecreëerd. 
 1. De U-pas is beschikbaar voor iedereen die in Utrecht staat ingeschreven en die minder dan modaal inkomen verdient. Dit geldt ook voor ongedocumenteerde mensen en dak- of thuislozen.
 1. De gemeente ondersteunt bestaande initiatieven die via netwerken in contact staan met mensen in de wijk. De gemeente biedt werkruimtes en financiële middelen. Dit zal via buurtteams gerealiseerd worden. 
 1. Alleenstaande ouders die in financiële en/of logistieke problemen komen, worden actief ondersteund door de gemeente. Hierbij worden ze niet onderworpen aan de Wet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Een wet die hulp en ondersteuning biedt aan burgers, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij. .

EINDE AAN DE SCHULDENECONOMIE 

 1. Er wordt een eind gemaakt aan de schuldeneconomie. Het geld dat daarin omgaat wordt gebruikt om mensen daadwerkelijk te helpen. Er wordt niet samengewerkt met commerciële incassobureaus, maar enkel met organisaties zonder winstoogmerk. 
 1. Er komt een centraal meldpunt waar inwoners van Utrecht kunnen aangeven dat zij hulp nodig hebben met de aanpak van hun schulden. De gemeente biedt maatwerk voor de situatie van de hulpzoekende en communiceert hoe gemeentelijke regelingen oplossingen kunnen bieden. Het centrale meldpunt is van belang, omdat het zicht geeft op herhaaldelijke onrechtvaardigheid rondom schulden. Zo kan eerder gehandeld worden om wantoestanden, zoals bij het toeslagenschandaal, te voorkomen. 
 1. De gemeente neemt schulden vaker over, zodat er maar een schuldeiser is en zodat schulden niet oplopen. Ook saneert de gemeente vaker schulden, zodat mensen een nieuwe start kunnen maken. Er komt een laagdrempelig schuldenloket. Hier onderhandelt de gemeente zelf met de schuldeisers vanuit het belang van de schuldenaar. Informatie hierover is laagdrempelig, toegankelijk en breed verkrijgbaar (in bijvoorbeeld gemeentepanden, bibliotheken of buurthuizen). 
 1. Het voorkomen van schulden wordt op buurtniveau gestimuleerd. Buurtteams weten wat er speelt in een wijk. Door jongeren te informeren over schulden en door te investeren in algemeen welzijn en sociaal werk in de wijk, zetten de teams zich in om schulden te voorkomen en onder de aandacht te brengen. 
 1. De gedeelde verantwoordelijkheid van schuldeisers voor schulden wordt wettelijk vastgelegd. Hierdoor dwingt de gemeente schuldeisers tot het stoppen van het heffen van rentes en het verkopen op afbetaling als winstmodel. Kwijtschelden van schulden wordt gestimuleerd.

ZEGGENSCHAP

De economie moet ervoor zorgen dat iedereen de basisbehoeften kan vervullen. Ook moet het vanzelfsprekend zijn dat mensen invloed hebben op hun werk. 

 1. Werknemers krijgen meer zeggenschap over hun werk, doordat bedrijven democratischer zullen worden bestuurd. Gemeentelijke diensten of volle eigendom deelnemingen worden niet geprivatiseerd. Waar nodig wordt bij wanbeleid de gehele directie vervangen.

INTERNATIONALE STANDAARDEN

 1. De gemeente zet zich, waar mogelijk, in om ervoor te zorgen dat Nederland niet langer geldt als belastingparadijs voor wapenproducenten en de industrie van militaire technologieën. Dit gebeurt onder andere door het tegengaan van de vestiging van wapenbedrijven in Utrecht, ongeacht of dit een brievenbus, een kantoor of een andere vorm van bedrijvigheid is.
 1. De gemeente handhaaft streng op VN-lijsten, zoals Boycott, Divestment, Sanctions, Boycott, Divestment, Sanctions, Beweging die oproept tot een economische boycot van Israëlische producten uit bezet Palestina, tot desinvesteren en tot sancties die de Israëlische staat moeten dwingen om zich aan mensenrechten en internationale verdragen te houden. en op lijsten die bedrijven aanmerken als klimaatovertreders. Bedrijven die zich in Utrecht willen vestigen worden gecontroleerd op klimaatverantwoordelijk en ethisch gedrag.
 1. De gemeente verleent geen diensten aan bedrijven die in strijd met de OESO-richtlijnen OESO-richtlijnen Richtlijnen die aangeven wat er van multinationals wordt verwacht op sociaalmaatschappelijk gebied. Ze vormen het kader voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. De richtlijnen omvatten ook de fundamentele arbeidsnormen van de internationale arbeidsorganisatie. of UN Guiding Principles UN Guiding Principles Richtlijnen vanuit de Verenigde Naties voor landen en bedrijven om mensenrechtenschendingen in het bedrijfsleven te voorkomen en te bestrijden. handelen.
 1. Het voldoen aan OESO-richtlijnen en de UN Guiding Principles wordt opgenomen als voorwaarde voor het gemeentelijke inkoopbeleid.
 1. In het programma van eisen voor gemeentelijke aanbestedingen worden mensenrechten en duurzaamheid als bindende voorwaarden opgenomen.

 2. De gemeente gaat geen stedenbanden of internationale samenwerkingen aan met overheden of overheidsinstellingen van landen die, volgens internationaal recht, gebieden illegaal koloniseren en/of oorspronkelijke volkeren onderdrukken. Ook neemt de gemeente geen deel aan handelsmissies naar de desbetreffende landen.